+ Nếu bạn xài Chrome, Brave, CocCoc và Edge, vui lòng tải về tại Google Chrome Webstore

+ Nếu bạn xài Firefox, vui lòng tải về tại Firefox Add-ons

Hiện tại những trình duyệt sau chúng tôi đang hỗ trợ:

Firefox Monitor wordmark Vector Logo - Download Free SVG Icon |  Worldvectorlogo

Hãy cài đặt tiện ích mở rộng ChongLuaDao.vn cho trình duyệt web ngay hôm nay để bảo vệ chính mình!

  • Hiện tại tiện ích này chỉ hoạt động tốt trên những trình duyệt: Google Chrome, Microsoft Edge, Cốc Cốc, Brave.
  • Hiện tại tiện ích chưa thể tương tích cho: Opera.

ChongLuaDao đang đợi được xét duyệt thêm ở những cửa hàng của những trình duyệt sau: FireFox, Microsoft Edge và Opera.

Dưới đây là cách cài đặt và sử dụng tiện ích ChongLuaDao.Vn cho trình duyệt Chrome trên Google Chrome Webstore

Ngoài ra có còn những hướng dẫn cho trình duyệt Microsoft Edge, Brave, Cốc Cốc trên Google Chrome Webstore tại Youtube.